ویرایش اطلاعات
برای ویرایش فروشگاه خود . . .
با ورود به فرایند ویرایش، فروشگاه از حالت تایید شده خارج و دوباره در روند بررسی قرار می گیرد، درصورت موافقت بخـش مـورد نظـر خـود را بـرای ویرایـش از لیسـت زیر انتخاب کنید
لطفا ابتدا اطلاعات زیر را وارد کنید:
*محله
*تگ
*عکس فعالسازی
ایجاد فروشگاه
مرحله اول: اطلاعات فروشگاه
توجـه: شـماره تلفـن همـراه وارد شـده بـه منزلـه شناسـه کاربـری شـما بـرای ورود بـه سـایت بوده و قابل ویرایش نمی‌باشد.
ایجاد فروشگاه
مرحله دوم: انتخاب موقعیت
ایجاد فروشگاه
مرحله سوم: تگ‌های فروشگاه
#
بـرای نمایـش صحیـح و بهتـر فروشـگاه تـان در نتایـج جسـتجو یـک یـا چنـد کلمـه یـا عبـارت حـاوی کلمات یا تعابیر مرتبط با زمینه فعالیت کسب و کارتان اضافه کنید.
مثـال: بـرای فروشـگاهی کـه در زمینـه پخـش مـواد غذایـی فعالیـت مـی کنـد عبـارت یـا کلمـات (تگ) زیر مناسب می باشند.
مواد غذایی / عمده / ارزان / مزمز / نوشابه / چکی / اقساطی / بهترین قیمت
ایجاد فروشگاه
مرحله ۵: اطلاعات تماس فروشگاه
ایجاد فروشگاه
مرحله ۶: تصاویر فروشگاه
تصویر یا تصاویری از محل فروشگاه، خدمات و یا محصولات خود را درج کنید
بارگذاری تصویر
+
تایید حذف
انصراف
در حال بارگذاری تصویر شماره 1...0%
تصویر با موفقیت آپلود شد.
بارگذاری تصویر
+
تایید حذف
انصراف
در حال بارگذاری تصویر شماره 2...0%
تصویر با موفقیت آپلود شد.
بارگذاری تصویر
+
تایید حذف
انصراف
در حال بارگذاری تصویر شماره 3...0%
تصویر با موفقیت آپلود شد.
بارگذاری تصویر
+
تایید حذف
انصراف
در حال بارگذاری تصویر شماره 4...0%
تصویر با موفقیت آپلود شد.
ایجاد فروشگاه
مرحله ۷: تایید اطلاعات
بـرای تاییـد انتشـار اطلاعـات ایـن فروشـگاه بایـد تصویـری کـه اثبـات کننـده صحـت اطلاعـات باشـد ارسـال کنیـد. بـه عنـوان مثـال تصویـر مجـوز اصنـاف، سـردر مغـازه و داخل مغازه، کارت ویزیت و ...
این تصویر داخل سایت نمایش داده نمی شود
بارگذاری تصویر
+
تایید حذف
انصراف
در حال بارگذاری تصویر ...0%
تصویر با موفقیت آپلود شد.
شما میتوانید تصویر فعالسازی را پس از ثبت نهایی فروشگاه و ورود به سایت ارسال کنید. توجه داشته باشید درصورتی‌که فروشگاه شما تصویر فعالسازی نداشته باشد، تایید نخواهد شد.
ایجاد فروشگاه
تایید نهایی
شماره تلفن همراه شما
رمز عبور پیامک شده به شماره همراه‌تان را وارد کنید
رمز عبور ندارید؟ درخواست ارسال رمز عبور
تایید ایجاد فروشگاه
فروشگاه شما با موفقیت ثبت گردید
بعـد از تاییـد فروشـگاه توسـط مدیریـت، اطلاعات فروشـگاه شـما در وبسایت برای عموم کاربران قابل مشاهده می گردد.
شما می توانید در صفحه فروشگاه های من، فروشگاه های خود را ویرایش کنید
فروشگاه های من صفحه اصلی
فروشگاه شما
شعار فروشگاه
نشانی:
توضیحات:
شهر، محله
0 0 0 0 0 0 0 0
09120000000
store@sampleshop.com
@store...
@store...


مرحله اول با موفقیت ثبت شد...