ویرایش اطلاعات
برای ویرایش فروشگاه خود . . .
با ورود به فرایند ویرایش، فروشگاه از حالت تایید شده خارج و دوباره در روند بررسی قرار می گیرد، درصورت موافقت بخـش مـورد نظـر خـود را بـرای ویرایـش از لیسـت زیر انتخاب کنید
لطفا ابتدا اطلاعات زیر را وارد کنید:
*محله
*تگ
*عکس فعالسازی
ایجاد فروشگاه
مرحله اول: اطلاعات فروشگاه
توجـه: شـماره تلفـن همـراه وارد شـده بـه منزلـه شناسـه کاربـری شـما بـرای ورود بـه سـایت بوده و قابل ویرایش نمی‌باشد.
ایجاد فروشگاه
مرحله دوم: انتخاب موقعیت